Religia

Litania do imienia MARYIKyrie, elejson, - Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże,- zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, - módl się za nami, Maryjo, której Imię od wieków przez Boga jest wybrane, - módl się za nami, Maryjo, której Imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury - módl się za nami, Maryjo, której Imię znaczy: Bóg z rodzaju mego, - módl się za nami, Maryjo, której Imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność - módl się za nami, Maryjo, której Imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości - módl się za nami, Maryjo, której Imię objawia światu wszechmoc i dobroć Bożą, - módl się za nami, Maryjo, której Imię zwiastuje grzesznikom Boże miłosierdzie, - módl się za nami, Maryjo, której Imię wielbi niebo, ziemia i całe stworzenie, - módl się za nami, Maryjo, której Imię przewyższa imiona patriarchów i proroków, - módl się za nami, Maryjo, której Imię jest świętsze od imion wszystkich Świętych, - módl się za nami, Maryjo, której Imię rodzice Joachim i Anna zawsze szanowali, - módl się za nami, Maryjo, której Imię Archanioł Gabriel z miłością pozdrowił, - módl się za nami, Maryjo, której Imię Święty Józef z pokorą wymawiał, - módl się za nami, Maryjo, której Imię wzbudziło radość w sercu krewnej Elżbiety, - módl się za nami, Maryjo, której Imię sam Jezus czcił i wysławiał, - módl się za nami, Maryjo, której Imię błogosławią ludzie dobrej woli, - módl się za nami, Maryjo, której Imię adorują w niebie aniołowie i święci, - módl się za nami, Maryjo, której Imię poraża złe moce i duchy piekielne, - módl się za nami, Maryjo, której Imię jest drogowskazem na ścieżkach zbawienia, - módl się za nami, Maryjo, której Imię umacnia wiarę wątpiących, - módl się za nami, Maryjo, której Imię przywraca nadzieję zrozpaczonym, - módl się za nami, Maryjo, której Imię uczy pięknej miłości i ofiarnej służby, - módl się za nami, Dla Imienia Maryi, przepuść nam Panie Dla Imienia Maryi, wysłuchaj nas Panie Dla Imienia Maryi, zmiłuj się nad nami Panie Dla Imienia Maryi, w chwilach pokus i załamań, ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, w chwilach niepowodzeń i porażek, ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, w czasach cierpień i udręk, ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, w stanach duchowych lenistwa i bezczynności, ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, w okresach prób i doświadczeń, ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, w każdym momencie życia naszego, ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, w godzinie śmierci naszej, ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, od nieposłuszeństwa natchnieniom i woli Bożej, zachowaj nas Panie ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, od marnotrawienia łaski Bożej, ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, od lekceważenia łaski Bożej, ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, od fałszywego pojmowania wolności, ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, od wad, nałogów i złych skłonności, ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota, ratuj nas Panie Dla Imienia Maryi, od wszelkiego zła i przeciwności losu, ratuj nas Panie Módl się za nami Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa. Abyśmy przez chwalę Twojego Imienia oddawali cześć samemu Bogu. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi, który wzywasz każdego człowieka po imieniu do realizacji wyznaczonego mu przez Ciebie powołania życiowego, spraw prosimy, aby Imię Maryi nie tylko było powszechnie czczone i szanowane na całej ziemi, ale także byśmy w tym Imieniu znajdowali zawsze siłę i oparcie oraz skuteczną pomoc w naszej doczesnej pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.