Marketing

Marketing globalny 

Pojęcie marketingu międzynarodowego i globalnego. Podstawowe pojęcia (kategorie).

Marketing – to proces zarządczy, dzięki któremu nabywcy otrzymują to czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę produktów.

Marketing – to również działania państwa polegające na poznawaniu warunków rynkowych i dostosowywaniu się do nich oraz oddziaływaniu na popyt i podaż z uwzględnieniem potrzeb finalnych odbiorców i celu państwa, którym jest obrona i umocnienie pozycji na rynku.

Marketing eksportowy – obejmuje przedsiębiorstwa eksportującego swoje towary do innych krajów w sferze marketingowej.

Marketing zagraniczny – to te wszystkie działania rynkowe przedsiębiorstwa, które odnoszą się do sprzedaży produktu za granicą.

Marketing międzynarodowy – to skoordynowane działania podejmowane przez organizację dla wielu rynkach zagranicznych, obejmujące poznanie potrzeb i oczekiwań nabywców na rynku międzynarodowym, rozpoznanie otoczenia przedsiębiorstwa, przygotowanie i realizację strategii marketingowej.

Marketing międzynarodowy – to inaczej ogół działań przedsiębiorstwa podejmowanych w celu zdobycia klientów na rynkach wybranych krajów.

Marketing globalny – odnosi się do działań marketingowych państw (często wielkich korporacji ponadnarodowych) i obejmuje jednolite postępowanie na rynku globalnym.

Organizacje globalne – produkują standaryzowane globalnie produkty w celu osiągnięcia ekonomii skali o globalnym zasięgu.

 

Przemysł podobnie jak rynku staje się globalny. Firmy działające w wielu sektorach zwracają coraz większą uwagę na zalety koncentracji działań marketingowych w poszczególnych regionach świat z powodu korzyści wynikających z lokalnych zasobów, kosztów, umiejętności lub jakości.

 

Ewolucja strategii międzynarodowej i globalnej.

 

Lata 50 i 60

Wielonarodowa ekspansja poprzez ustanowienie niewielkich korporacji i w postaci filii zagranicznych. Przeważają strategie wielu rynków wewnętrznych, na których działają autonomiczne filie, zagraniczne obsługujące rynki lokalne i zagraniczne

Lata 70

Wycofanie się firm wielonarodowych. Działalność państwowa w krajach inwestycji.

Lata 80:

Przesunięcie uwagi korporacji w kierunku strategii globalnych realizowanych przez państwa wielonarodowe. Skupienie się na globalnej konkurencyjności i stosowanie zasięgu globalnego jako broni konkurencyjnej w globalnych sektorach.

Lata 90

Przejście do strategii globalnych i transnarodowych. Firmy koncentrują się na rozwoju kluczowych kompetencji. Następuje rozwój sieci globalnych i partnerstwa. Wzrastający nacisk na wiedzę i rozwój organizacji uczącej się.

Od roku 2000

Era kooperacji wirtualnej i organizacji inteligentnej.

 

PRZYCZYNY GLOBALIZACJI RYNKÓW I SEKTORÓW.

 

Globalizacja rynków – koncentruje się na potrzebach rynku, które na płaszczyźnie wielu krajów stają się zbliżone, a niekiedy wręcz identyczne. Globalizacja sektorów skupia się na zdolności firm do konfigurowania i koordynowania swoich działań produkujących w sposób globalny ponad granicami państw. Firma może rozproszyć (po całym świecie lub tylko niektóre z tych działań) swoje działania po całym świecie lub też rozproszyć tylko niektóre z tych działań i skoncentrować w innych miejscach, gdzie oferują inne korzyści.

 

PRZYCZYNY GLOBALIZACJI SEKTORÓW I RYNKÓW:

 

- siły techniczne – industrializacja, rewolucja transportowa, rewolucja informacyjno – komunikacyjna.

- siły społeczne – konsumpcja, jednolicenie się upodobań konkurentów, edukacja i umiejętności.

- siły polityczne – redukcja barier handlowych prawa własności intelektualnej, prywatyzacja, standardy techniczne.

- siły ekonomiczne – wzrastające dochody indywidualne, handel światowy, światowe rynki finansowe, siły rynkowe.

- siły technologiczne

 

- rozwój przemysłu

Technologiczne początki globalizacji – rewolucja przemysłowa, miały swój początek pod koniec XVIII wieku. Zaczęły powstawać fabryki mające możliwości masowej produkcji i specjalizacji geograficznej. Masowa produkcja przyczyniła się do rozwoju masowych rynków i potem rynków globalnych, obniżania cen towarów i wzrostu globalnej atrakcyjności pewnych produktów.

- rozwój transportu

Rozwój sieci kolejowych, zastosowanie silnika parowego i silnika Diesla w transporcie morskim zapewniły warunki do przemieszczania materiałów i wyrobów gotowych po całym świecie. Nastąpiło więc wzmocnienie korzyści płynących ze skoncentrowanej produkcji. Podróże lotnicze stworzyły możliwość szybkiego przemieszczania się kadr oraz konsumentów. Następuje poznawanie produktów i usług dotychczas nieznanych i niedostępnych.

- doskonalenie zarządzania informacją

Rewolucja informacyjna i komunikacyjna miała bezpośredni wpływ na rozwój globalizacji – telefon, faks, Internet, poczta elektroniczna, umożliwiły firmom koordynację działań na całym świecie.  Z kolei telewizja satelitarna umożliwiła tworzenie globalnych potrzeb konsumentów, zwiększenie świadomości istnienia produktów i marek na całym świecie.

Siły społeczne

Wzrastający poziom dochodu ludności połączony z gwałtownym wzrostem zdolności kredytowej konsumentów, przyczyniły się do powstawania komunikacji globalnej. W latach powojennych nastąpił gwałtowny wzrost popytu na dobro i usługi konsumpcyjne, a szczególny wzrost nastąpił na produkcji elektroniki konsumpcyjnej – telewizory, sprzęt audio, telefony, komputery osobiste, pralki, lodówki, czy też pojazdy samochodowe. Rozwój technologiczny, podróże i reformy mają swój wkład w postęp technologiczny oraz wzrost poziomu wydajności pracy. Pomaga to w powstawaniu globalizacji produkcji.

Siły polityczne i prawne

Wzrastający handel światowy i globalizacja to w dużej mierze wynik zmniejszania się barier handlu międzynarodowego. Zgodnie z wymaganiami światowej organizacji handlu bariery zostały zminimalizowane po wojnie. Obserwuje się rosnące znaczenie praw własności indywidualnej, redukcję poziomu interwencjonizmu państwowego, upadek komunizmu i prywatyzacja – to zmniejszenie się barier globalizacji,

Siły ekonomiczne

W większości krajów zmniejsza się rola rządów, a siły rynkowe odgrywają bardziej znaczącą rolę, wzrasta poziom dochodów ludności, który z kolei tworzy wyższy popyt na wyroby i usługi globalne. Bardziej dostępne stają się też światowe zasoby finansowe, za które opłaty transakcyjne są niewielkie.

 

GŁÓWNE TRENDY GLOBALIZACJI:

1. Wzrastająca globalizacja działań gospodarczych

2. Gwałtowne i zasadnicze zmiany w życiu gospodarczym

3. wzrastająca złożoność i współzależność gospodarki światowej

4. globalne przesunięcia wielu gałęzi tradycyjnego przemysłu do krajów rozwijających się

5. dług finansowy krajów rozwijających się hamujących ich wzrost gospodarczy

6. napięcia handlowe między krajami uprzemysłowionymi

7. dramatyczne zmiany praktyczne w Europie Wschodniej, wywołane początkiem transformacji z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej

8. wzrastająca waga zagadnień ekologicznych

 

GLOBALNA WIZJA

Wizja globalna jest podstawowym wymogiem globalnej i transnarodowej strategii. Zakłada ona, że cały świat uważany jest za potencjalny rynek. Konkurencja postrzegana jest w skali globalnej, a organizacja posiada globalną filozofię i przewidywania.

Globalna wizja coca-coli jest np. sprawienie, że coca-cola będzie w zasięgu ręki każdego potencjalnego konsumenta wszędzie na świecie.

MCD stanie się czołowym dostawcą doskonałej żywności – dla każdego i wszędzie.

 

MARKETING MIĘDZYNARODOWY

Marketing międzynarodowy – to systematyczne planowanie produktu i dystrybucji, promocji marketingowej i cen oraz kontrolowanie tych działań w celu wymiany międzynarodowej, która zaspokoi potrzeby stron uczestniczących. W marketingu międzynarodowym producent oprócz środowiska makro i mikro oraz rynku w kraju, napotyka nieznane środowisko i rynek kraju obcego.

Finalny sukces producenta zależy od tego jaką ma wiedzę o marketingu międzynarodowym, jak szybko zdobędzie doświadczenie oraz jak skutecznie i sprawnie wejdzie na rynek zagraniczny,

 

ORGANIZACJA PROCESU ŚWIADCZENIA USŁUGI. PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

Organizacja procesu świadczenia usługi: klient może samodzielnie kształtować i nabywać usługę poprzez:

- samoświadczenie (pralnie automatyczne, restauracje szybkiej obsługi)

- Współpracę z personelem usługowym (szkoła, zakład fryzjerski)

 

Konsument ma duża szanse otrzymać produkt maksymalnie zgodny ze swoimi preferencjami, gdyż jego aktywne uczestnictwo staje się częścią usługi, modeluje ją.

Jedną z metod by cel usługodawcy został osiągnięty jest opracowywany diagram na którym składają się etapy procesu świadczenia usługi.

 

1. Najpierw przedstawia się graficznie wszystkiego etapy procesu świadczenia usługi by móc usługę zobaczyć i jasno i obiektywnie.

2. następnie znajduje się najsłabsze punkty procesu, w których najprawdopodobniej mogą pojawić się problemy.

3. określa się standard wykonania – jakości usługi

4. należy zdecydować jakie elementy będą dla klientów decydować o jakości