Ekologia

Zanieczyszczenia wód naturalnych.

Zanieczyszczenia wód naturalnych. Wzrost liczby ludności i rozwój przemysłu powodują większe zużycie i jednocześnie większe zanieczyszczenia wód. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych jest dla większości ludzi oczywiste, ponieważ często można je zobaczyć gołym okiem. Niestety zanieczyszczone są również wody podziemne. Źródłem tych zanieczyszczeń są głównie ścieki przemysłowe i komunalne. Na obszarach rolniczych (...)

Ekologia

dziura ozonowa

DZIURA OZONOWA, znaczny spadek koncentracji ozonu w atmosferze ziemskiej (do 90% średniej koncentracji); jest obserwowana w okolicach bieguna pd., nad Antarktydą, gdzie pojawia się rokrocznie w okresie wiosennym (od września do listopada); jej gł. przyczyną są prawdopodobnie przedostające się do atmosfery związki chloru, zwł. freony i halony. prace autoryzowano lub (...)

Ekologia

kwaśne deszcze

Kwaśne deszcze Nazwa ta określa wszystkie rodzaje kwaśnych opadów, tzn. kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą znajdować się w kwaśnym deszczu, mgle lub też w kwaśnym śniegu. Taki sposób transportowania na ziemię kwasów nazywany jest mokrą depozycją. Sucha depozycja- to zanieczyszczenia transportowane bezpośrednio na powierzchnię ziemi jako gazy lub pyły bez absorbowania (...)

Ekologia

energia jądrowa - za i przeciw

Budowa elektrowni atomowych jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Od dłuższego czasu mamy do czynienia z "małą wojną" między naukowcami przedstawiającymi argumenty "za" i ekologami przedstawiającymi argumenty "przeciw". Obydwie strony oczywiście uważają, że ich teoria jest słuszna i nie chcą słyszeć o innej. Na podstawie zdobytych przeze mnie materiałów postaram się przedstawić (...)

Ekologia

Pojęcia ekologiczne

EKOLOGIA - nazwa ta wywodzi się z połączenia dwóch greckich słów oikos = dom, gospodarstwo logos = słowo, opowieść Używa się go do określenia nauki zajmującej się badaniem współzależności między organizmami a ich środowiskiem, jak również wzajemnych oddziaływań organizmów. W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku rozprzestrzeniło się błędne użycie tej nazwy, jako określenia nauki zajmującej (...)

 
Ekologia

Regionalne zagrożenia ekologiczne

Wszystko co nas otacza, a więc organizmy roślinne i zwierzęce, woda, gleba i atmosfera, to podstawowe elementy środowiska. Człowiek budując nowe osiedla, drogi, zakłady przemysłowe niszczy tereny, na których wcześniej występowały rośliny i zwierzęta. Prowadząc nie przemyślaną, beztroską i rabunkową gospodarkę coraz bardziej niszczy przyrodę. Skażone środowisko zagraża zdrowiu człowieka, wywołując (...)

Ekologia

Utylizacja i recykling śmieci

„Praca na temat utylizacji i recyklingu śmieci” W ciągu ostatnich dwóch stuleci gwałtowny wzrost populacji oraz rozwój przemysłu sprawiły, że znacznie wzrosła ilość ścieków produkowanych przez ludzi. Ścieki spływają do kanałów nie tylko z naszych łazienek i zlewów, lecz również z linii technologicznych w fabrykach. A gdy spada deszcz, do kanalizacji (...)

Ekologia

efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, zanieczyszczenia wód i powietrza

Na czym polega efekt cieplarniany? (...)

Ekologia

Parki narodowe

PARK NARODOWY jest to obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu; wszelkie działania na jego terenie podporządkowane są ochronie przyrody i mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi działaniami; jego nadrzędnym celem jest poznanie, (...)

Ekologia

Odpady toksyczne

Zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego nazywamy stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne (...)