Geografia

Podstawowe problemy polskiej gospodarki transformacji ( w okresie przejściowym)

Po wyborach parlamentarnych po 1989 r. rząd przystąpił do realizacji programu radykalnej reformy systemu gospodarki polskiej. Celem jest odejście od ekonomii tzw. Realnego socjalizmu i stworzenie systemu rynkowego. Opierało się to na dwóch rodzajach działań: Stabilizacja gospodarki- przede wszystkim opanowanie inflacji, wymagała: - rygorystycznej polityki budżetowej- wzmocnienia dyscypliny egzekwowania dochodów (...)

Geografia

Do czego służą wiertnice głębinowe?

Budowa studni nie jest najprostszą rzeczą na świecie. Nie jest też najbardziej oczywistą, a jednak wielokrotnie jesteśmy zmuszeni je wykonać, między innymi, aby doprowadzić wodę do naszej altany na działce lub do domku pod lasem. Aby wykonać proste studnie, które pobierają wodę z małej głębokości nie potrzebujemy fachowego sprzętu, jednak (...)

Geografia

Scharakteryzuj klimat Polski

Klimat Polski jest umiarkowany, przejściowy między napływającymi masami powietrza morskiego (Ocean Atlantycki) i kontynentalnego (Europa Wschodnia i Azja). Klimat Polski jest Kształtowany przez masy powietrza o wielu właściwościach napływających z różnych kierunków. Najważniejszymi masami powietrza docierającymi nad terytorium kraju są masy powietrza podzwrotnikowo-morskiego docierające znad Wyżu Azorskiego przez cały rok (...)

Geografia

Scharakteryzuj główne elementy budowy geologicznej Polski na tle budowy geologicznej Europy.

Dzisiejsza budowa geologiczna Europy jest wynikiem nałożenia się wielu różnorodnych czynników, wśród których najważniejsze znaczenie miały procesy górotwórcze i sedymentacyjne. Działały one cyklicznie, powodując powstawanie różnego rzędu jednostek, od tych największych (np. platformy, łańcuchy górskie) do bardzo niewielkich (np. antykliny, zręby). Na terenie Europy można wyróżnić trzy podstawowe, wielki prowincje (...)

Geografia

Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność rzek.

Rzekę tworzą wody z opadów atmosferycznych, topniejących śniegów i lodowców. Woda w rzekach ulega odnowieniu co 10-11 dni. Rzeki mają duży wpływ na modelowanie powierzchni Ziemi. Modelowanie odbywa się poprzez: • żłobienie - erozja podłoża • przenoszenie - transport materiału • osadzanie - akumulacja naniesionego materiału Siła erozji rzecznej jest uzależniona od ilości wody (...)

 
Geografia

Gospodarka rynkowa i nakazowa - na czym polega wskaż różnice

Dążenie do zaspokojenia potrzeb jest podstawową działalności gospodarczej człowieka. Historia gospodarcza opisuje dwie zasadnicze formy produkcji społecznej: gospodarkę naturalną i towarową. Przedmiot wymiany uzyskuje się w procesie wymiany nowe właściwości: staje się towarem Rozwój społeczeństwa doprowadził do podziałów pracy. W pierwszym podziale wyodrębniono rolnictwo i pasterstwo, w drugim zaś rzemiosło (...)

Geografia

Najbardziej wyjątkowe rzeki świata

Wielu osobom rzeka nie kojarzy się z czymś wyjątkowym, a znacznie większe walory estetyczne przejawiają zupełnie inne cuda natury. Jednak warto mieć świadomość, że na świecie znajduje się całe mnóstwo rzek, które zachwycają pięknem nawet najbardziej wymagających podróżników. Część z nich miała udział w rozwoju wielkich cywilizacji, natomiast inne potrafiły (...)

Geografia

Wpływ zlodowaceń czwartorzędowych na rzeźbę powierzchni Polski

Ostatnim z wielkich wydarzeń geologicznych, które miały znaczny wpływ na budowę geologiczną oraz ukształtowanie powierzchni Polski było zlodowacenie plejstoceńskie. Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu nastąpiło dość znaczne oziębienie klimatu, przy jednoczesnym wzroście opadów. Warunki te sprzyjały gromadzeniu się wielkich mas śniegu, które z czasem uległy przekształcenie w lodowce. Wówczas w (...)

Geografia

Wskaż na zależności pomiędzy typem gleby, klimatem i roślinnością na dowolnym przykładzie.

Rozwój roślinności jest uwarunkowany charakterem klimatu (a zwłaszcza wilgotności, temperaturami i nasłonecznieniem) i stosunkami glebowymi. Ilość wody w wierzchniej warstwie litosfery (wody glebowe) jest podstawowym czynnikiem determinującym rozwój roślin. Nasłonecznienie i temperatury determinują z kolei intensywności procesów fotosyntezy, czyli asymilacji węgla.

Geografia

Scharakteryzuj zjawiska wulkaniczne oraz podaj przykłady ich występowania

Zjawiska wulkaniczne to ogół zjawisk związanych z wydobywaniem się na powierzchnię Ziemi law i towarzyszących im substancjom. Zjawiska te występują tam gdzie nad ogniskiem magmy znajdują się spękania i słabsze miejsca w skorupie ziemskiej, pozwalające na przedarcie się magmy. Wydostająca się z wnętrza Ziemi magma, po wydostaniu się na powierzchnię nosi (...)