Współczesność

,,Obraz zniewolenia człowieka i próby ratowania jego godności w systemie totalitarnym".

Aby mówić o zniewoleniu człowieka należy pojęcie to zdefiniować. Zniewolenie to utrata wolności, swobody - całkowita zależność od innych. Zagadnienie to może dotyczyć kilku sfer życia ludzkiego. Pierwszą z nich jest fizyczne ograniczenie tzn. uzależnienie czyjegoś zdrowia i życia od woli drugiego człowieka. Zniewolenie umysłu polega na zatarciu własnej osobowości, (...)

Współczesność

Analiza i interpretacja utworu Zbigniewa Herberta pt." Zegarek na rękę"

Utwór Zbigniewa Herberta „Zegarek na rękę” to specyficzny wiersz. Z pozoru proza- ze względu na budowę – ciągłego tekstu, braku rymów, zwrotek czy obecność narratora. Z drugiej jednak strony przenośny charakter całego utworu skłania do uznania go za poezję. Magia wiersza zawarta jest w dwóch kluczowych metaforach- zegar, będący symbolem (...)

Współczesność

Wojna i moralność

Pojęcie wojny i pojęcie moralności, zestawione ze sobą, w pierwszej chwili wydają się sobie przeciwstawne. Wojna, nieuchronnie związana z zabijaniem, wyrządzaniem krzywdy drugiemu człowiekowi, sprzeniewierzeniem, zdawałoby się, wszystkich ludzkich wartości, jest zdarzeniem czy faktem na wskroś niemoralnym. Na moralność, czyli, w moim spojrzeniu wdrażanie w codziennym życiu jakiegoś przyjętego kodeksu (...)

Współczesność

Rozwiń tezę: "Wojna wyzwala w człowieku najgorsze i najlepsze instynkty i cechy".

"Wojna wyzwala w człowieku najgorsze i najlepsze instynkty i cechy"-to zdanie najtrafniej określa mechanizm zachowań ludzkich w warunkach ekstre- malnych. Czas wojny związany jest zawsze z cierpieniem, brakiem litości, a przede wszystkim, walką przetrwanie. Okrutna rzeczywistość prowadzi do zaniknięcia wartości moralnych, pozostawiając trwały ślad w psychice ludzkiej. Realia wojny sprawiły, że człowiek (...)

Współczesność

Problematyka etyczna i moralna w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego

Tadeusz Borowski od roku 1943 przebywał w niemieckich obozach koncentracyjnych. Swoje doświadczenia i przeżycia zawarł w cyklu opowiadań "Pożegnanie z Marią", wydanym w 1947 roku. Borowski swymi opowiadaniami wzbudził od razu ogromne kontrowersje. Zarzucano mu przede wszystkim próbę fałszowania obozowej rzeczywistości, cynizm i oskarżono go o przestępstwa rzekomo popełnione w obozie. Ten ostatni zarzut związany (...)

 
Współczesność

"U wrót doliny" Zbigniewa Herberta

Neoklasycyzm Zbigniewa Herberta ma cztery aspekty: poetycki, ideologiczny, tematyczny i pragmatyczny Pierwszy zawiera się w dążeniu do mówienia językiem maksymalnie prostym. Opowiedziana w wierszu historia, czy też wyprowadzony wywód myślowy - (wprost, bezpośrednio) sformułowany jest w stylu nieozdobnym. Pod wypowiedzią tą - a to już cecha nieneoklasycystyczna - ukryty jest (...)

Współczesność

Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

Słowo totalitaryzm oznacza potocznie system rządów uznający wyższość państwa nad jednostką. W systemie tym następuje zupełne podporządkowanie sterroryzowanego społeczeństwa jednolitej dyktatorskiej władzy i jedynej ideologii. Totalitaryzm, za pomocą propagandy, ma na celu tłumienie wszelkich przejawów indywidualizmu. Polscy literaci, poruszający problematykę totalitaryzmu, skoncentrowali przede wszystkim na krytyce i potępieniu dwóch systemów: faszyzmu (...)

Współczesność

Granice moralne wojny

"Bo człowiek nie walczy ani o żyto ani o naftę"- prawdziwym powodem wojen są źle wytyczone granice moralne. Wojna jest najgorszym złem, jakie może się przydarzyć człowiekowi, złem które przenika w każdą sferę ludzkiego życia. Ludzie giną w walce, są rozstrzeliwani, umierają w nieludzkich warunkach w obozach koncentracyjnych. Ale zło wojny (...)

Współczesność

Kierunki artystyczne

Ekspresjonizm - przedstawiciele tego gatunku dążyli do intuicyjnego i spontanicznego wyrażenia swoich myśli i przeżyć wewnętrznych, co zgodne było z założeniami filozofii Bergsona, który wyznaczał intuicji szczególną rolę w procesie poznawczym; ekspresjoniści posługiwali się kontrastem, karykaturą i groteską, celowo deformowali obraz świata, który był - ich zdaniem - terenem walki ducha z materią, dobra ze (...)

Współczesność

"Człowiek wobec zła - postawy bohaterów wybranych utworów literatury współczesnej"

"Odwaga, szlachetność, nie najrzadszy w końcu dar współczucia - wszystkie te piękne ludzkie przymioty mają swoje naturalne granice. Bywają okoliczności, w których wymaganie ich od człowieka jest przecenieniem jego sił". ("Przed Nieznanym Trybunałem") Czym jest człowiek, jaka jest jego natura, co jest dla niego dobre, a co złe? Kim jest człowiek: zwierzęciem, (...)