Renesans

Wykaż, że „Odprawa posłów greckich” oraz „Pieśń o spustoszeniu Podola” J. Kochanowskiego są wyrazem troski obywatelskiej poety.

„Odprawa posłów greckich” oraz „Pieśń o spustoszeniu Podola” Jana Kochanowskiego są wyrazem troski obywatelskiej poety. „Odprawę posłów greckich” odczytano jako wyraz poparcia wyprawy wojennej Batorego, zaś niesnaski w starożytnej Troi odnoszono bezpośrednio do swarów w ówczesnej Rzeczypospolitej, a w poszczególnych postaciach tragedii doszukiwano się pierwowzorów wśród elity politycznej państwa. Kochanowski (...)

Renesans

Dokonaj charakterystyki głównych bohaterów „Odprawy posłów greckich”

Bohaterowie „Odprawy posłów greckich” są różnorodni, ich postawy często różnią się od siebie. Antenor – to prawy, patriota, którego cechuje prawdomówność, odwaga, sprawiedliwość, uczciwość. Jest nieprzekupny i dalekowzroczny w swoich opiniach. Jest to jednostka, która nawet na straconej pozycji (gdy jego rady zostały odrzucone) walczy do końca, a kiedy nie (...)

Renesans

Podsumowanie renesansu

CZAS TRWANIA EPOKI I GENEZA NAZWY NASTRÓJ EPOKI FILOZOFIA EPOKI ARCHITEKTURA MALARSTWO I RZEŹBA MUZYKA LITERATURA GENEZA NAZWY Termin „renesans” pochodzi od francuskiego słowa renaissance oznaczającego odrodzenie. Pojęcie to po raz pierwszy (...)

Renesans

Jan Kochanowski jako humanista i typowy twórca renesansowy

Renesans był epoką cechującą się zainteresowaniem człowiekiem, jego celami doczesnymi, światem pozaziemskim, kontynuacją tradycji starożytnej. Dla tej epoki antyk odegrał kluczową rolę. Antyk poprzez swoje wzory i kulturę zasilił odrodzenie w podstawowy prąd, jakim był humanizm. Jan Kochanowski był jednym z wybitnych twórców odrodzenia. Pisał (...)

Renesans

Czy Jan Kochanowski był twórcą oryginalnym?

Jan Kochanowski urodził się w 1530 r. w Sycynie, w województwie sandomierskim. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej, jego dwaj bracia - Mikołaj i Andrzej - również zapisali się w dziejach literatury polskiej. W wieku 14 lat rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej. Dokładny czas pobytu Kochanowskiego w Krakowie nie jest znany. (...)

 
Renesans

Wykaż, że "Treny" Jan Kochanowskiego, są dramatami myśli i wyrazem kryzysu filozoficznego twórcy.

Tren – to krótki utwór liryczny oparty na motywach żalu i smutku po śmierci bliskiej osoby lub znanej powszechnie szanowanej osobistości. Przyczyną powstania „Trenów” Jana Kochanowskiego była śmierć jego córki – Urszulki. Ten cykl 19 utworów to wielka rozprawa filozoficzna, rozrachunek z dotychczasowymi przekonaniami, z wiarą w sens i ład (...)

Renesans

Od apoteozy do zwątpienia i buntu. Porównaj renesansową koncepcję stwórcy zawartą w „Hymnie” z wizją Boga zawartą w trenie XVII.

„Hymn” Jana Kochanowskiego powstał we wczesnym okresie twórczości poety, przed rokiem 1559 w Paryżu. Pieśń ta ma charakter modlitewny (bezpośrednie zwroty do adresata obejmujące, niczym klamrą pięć środkowych strof wyliczających przykłady potęgi i dobroci Boga). Występuje tu topos Boga artysty (Deus artifex); Pan był pierwszym artystą, a świat – dziełem (...)

Renesans

Renesans

1.Znaczenie nazwy, czas trwania epoki, pojęcia: humanizm, reformacja, antropocentryzm, klasycyzm, cechy sztuki renesansu i jej wybitni twórcy. Termin ten oznacza z języka francuskiego – odrodzenie. Pierwszy raz użył go w XVI wieku włoski malarz i historyk sztuki Giorgio Vasari na określenie nowoczesnych trendów w malarstwie. Jako nazwa epoki kulturalnej i literackiej (...)

Renesans

„Treny” Jana Kochanowskiego

„Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która cnót wszelkich i dzielności panieńskich początki wielkie pokazawszy, nagle, nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim, z wielkim a nieznośnym rodziców swych żalem zgasła - Jan Kochanowski, niefortunny ojciec, swojej najmilszej dziewce z łzami napisał. Nie masz Cię, Orszulko moja!” „Treny” to poemat epicedialny, czyli żale (...)

Renesans

„Pieśni” Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski był największym poetą polskiego odrodzenia, stąd tez zwykło nazywać się go „ojcem poezji polskiej”. Obdarzony niezwykłym słuchem językowym i talentem poetyckim, stał się sprawcą największego przełomu literackiego w historii polskiego piśmiennictwa, a jego spuścizna literacka na długie wieki stała się niewyczerpanym źródłem inspiracji dla następców. Pieśni pisywał je Kochanowski (...)