WOS

Ustroje państw

Austria jest republiką związkową. Konstytucja z 1920, w brzmieniu z 1929, której przywrócono moc obowiązującą w 1945. Każdy z 9 krajów ma własną konstytucję, sejm krajowy i rząd. Głową państwa jest prezydent związkowy wybierany na 6 lat w głosowaniu powszechnym. Ma on duże uprawnienia w zakresie władzy wykonawczej. Władzę wykonawczą (...)

WOS

KULTURA W PAŃSTWIE TOTALITARNYM

Na początku tej pracy warto zastanowić się na definicją państwa totalitarnego. Jak podaje internetowa encyklopedia wiem.onet.pl „państwo totalitarne jest to system władzy, w którym całkowicie kontrolowane są wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania jednostki i kontroli nad nią. Ideologia totalitarna jest wpajana poprzez system indoktrynacji realizowany za (...)

WOS

Biznesplan - firma produkcji domków modułowych.

BIZNESPLAN 1.Streszczenie. Spółka z ograniczoną odpowiedizalnością.Możliwość produkci domków jednorodzinnych na dowolne zamówienie klienta. 2.Opis przedsięwzięcia: - cele przedsięwzięcia, ˇ Osiągniencie wysokich dochodów,zdobycie polskiego rynku poprzez niskie ceny,współpraca krajowa i zagraniczna.Współpraca z innymi firmami. - rodzaj działalności, ˇ Produkcja domów jednorodzinnych i wypoczynkowych.Gotowe domki modułowe zbudowane są z materiałów budowlanych posiadających certifikaty jakości oraz aprobaty jak na przykład stabilność, ognioodporność,korzystny (...)

WOS

Jakie mamy Prawa

Osobiste: - Prawo do życia; - Prawo do wolności; - Prawo do rzetelnego procesu sądowego; - Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; - Zakaz tortur; - Zakaz pracy niewolniczej; - Wolność myśli, sumienia i wyznania; - Wolność wyrażania opinii; - Zakaz dyskryminacji. Polityczne: - Wolność pokojowych zgromadzeń; - Wolność stowarzyszania się; - Prawo do wybierania przedstawicieli i bycia wybieranym (czynne i bierne prawo wyborcze); - Udział w referendum; - Prawo do informacji o działalności władzy. Ekonomiczne, socjalne i kulturalne: - Prawo (...)

WOS

Transformacja systemowa

TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE – 1989r. Transformacja systemowa obejmuje społeczeństwo, ustrój polityczny i gospodarkę. Forma przemian na charakter ewolucyjny. Transformacja doprowadziła do ustroju demokratycznego i gospodarki rynkowej (od państwa autorytarnego do demokratycznego, od gospodarki socjalistycznej/nakazowo-rozdzielczej/planowej do rynkowej). Okrągły Stół Obrady trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989r. w Magdalence koło Warszawy (...)

 
WOS

Bezrobocie

BEZROBOCIE. Stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w krajach gospodarczo rozwiniętych. Pojawiło się masowe bezrobocie w krajach postsocjalistycznych centralnej i wschodniej Europy. W krajach OECD (25 krajów rozwiniętych) pod koniec lat sześćdziesiątych łączne bezrobocie sięgało 5- 6 mln osób. Obecnie przekroczyło (...)

WOS

Subkultury młodzieżowe

SUBKUTURA to nieformalna grupa osób działająca według odrębnych wzorów i zasad postępowania. Jej członkowie nie przestrzegają zwyczajowo przyjętych w społeczeństwie norm. Osoby należące do tych podkultur to zazwyczaj ludzie bardzo młodzi, uczniowie szkół średnich, studenci. Najwięcej z nich można spotkać w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Kraków. (...)

WOS

Geneza rozwoju demokracji

DEMOKRACJA z greckiego „demos” - lud i „kratos” – władza, ludowładztwo.  Termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa. ANTYCZNE KORZENIE DEMOKRACJI  Starożytne narody wprowadziły do powszechnej historii wynalazek organizacji państwa, w której brali udział wszyscy obywatele lub przynajmniej większość, wspólnie decydowali o sprawach społeczeństwa, wojnach, ustalali system (...)

WOS

Formy życia publicznego w Polsce

„Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się” PARTIA POLITYCZNA- jest to wyspecjalizowana organizacja polityczna, która dąży do zdobycia i wykonywania władzy. Podstawą działania partii politycznej jest konstytucja i ustawa o partiach z 27.06.1997r. W myśl ustawy prawo do partii politycznych mają obywatele RP, którzy ukończyli 18 lat. Przynależność jest dobrowolna, każdy może wystąpić (...)

WOS

Subkultura

Każda dojrzewająca osobowość młodego człowieka domaga się uczestnictwa w grupie. Pojawia się chęć dostrzeżenia własnej odrębności i związana z tym chęć bycia sobą. Prowadzi to często do odrzucenia przyjmowanych dotąd wzorów, norm i autorytetów. Młody człowiek w sytuacji niepewności i zagubienia potrzebuje wsparcia psychicznego i moralnego. Dzięki przynależności do grupy (...)