Geografia

Scharakteryzuj główne elementy budowy geologicznej Polski na tle budowy geologicznej Europy.Dzisiejsza budowa geologiczna Europy jest wynikiem nałożenia się wielu różnorodnych czynników, wśród których najważniejsze znaczenie miały procesy górotwórcze i sedymentacyjne. Działały one cyklicznie, powodując powstawanie różnego rzędu jednostek, od tych największych (np. platformy, łańcuchy górskie) do bardzo niewielkich (np. antykliny, zręby). Na terenie Europy można wyróżnić trzy podstawowe, wielki prowincje tektoniczne:

• platformę wschodnioeuropejską zwaną także Fennosarmacją

• obszar fałdowań paleozoicznych (kaledońskich i hercyńskich)

• obszar fałdowań alpejskich

Platforma wschodnioeuropejska zajmuje północno-wschodnią część Europy. Jej zachodnia granica przebiega od Półwyspu Jutlandzkiego, przez Polskę ku południowemu wschodowi, aż do wybrzeży Morza Czarnego. Na terenie Polski Platforma występuje w północno-wschodniej części kraju. Zbudowana jest ze skał prekambryjskich, magmowych i przeobrażonych

Obszar fałdowań paleozoicznych - kaledońskie - w Europie wypiętrzyły się Góry Skandynawskie, pomocna część Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w Polsce Sudety i północna część Gór Świętokrzyskich - obszar fałdowań hercyńskich - Europa południowo-zachodnia, zachodnia i środkowa, Ural - między pasmami gór powstały baseny - basen Paryski;

Panoński, w Polsce wypiętrzyły się Góry Świętokrzyskie, Sudety, baseny i Zapadlisko Górnośląskie. Ruchom hercyńskim towarzyszą intruzje magmowe (wybuchy wulkanów), powstają Karkonosze, Strzelina, Strzebonia, Ślazy. Towarzyszą również wylewy parfilów, melafilów, diabozów w Sudetach oraz w rejonie Krakowa. Intruzje magmowe wywołały mineralizację, dzięki której powstały niewielkie, ale powszechnie występujące złoża: żelaza, miedź, cynk, ołów, arsen, siarkę, kobalt, nikiel, bar a nawet uran, srebro i złoto. Na przedpolu gór hercyńskich tworzą się liczne złoża mineralne, głównie pochodzenia osadowego: ropa naftowa, gaz ziemny (Krosno Odrzańskie, Karlino oraz złoża miedzi największe w Europie (Głogów, Lubin, Złotoryja, Bolesławiec) i pokłady soli, które się ciągną przez Anglię, Holandię i Niemcy. Jednak złoża soli są głęboko i nieopłacalna się ich eksploatacja.

Obszar fałdowań alpejskich objął południe Europy, wypiętrzyły się Pireneje, Apeniny, Alpy, Góry Dynarskie, Karpaty. Wstępem do fałdowań alpejskich w Polsce było wypiętrzenie się wału Kujawsko-Pomorskiego. Powstały w czasie tej orogenezy Karpaty, a na ich przedpolu powstało Zapadlisko Przedkarpackie wypełnione wodami morskimi, które później zanikły. Powstały złoża:

• soli kamiennej (Bochnia, Wieliczka)

• gipsów (Niecka Niedziańska), w części tych gipsów powstała siarka (Tarnobrzeg)

• gaz ziemny i ropa naftowa (Jasło, Krosno, Gorlice).

W czasie fałdowania alpejskiego w starszych jednostkach (Sudety) utworzyły się łuki, pęknięcia, powstały stożki wulkaniczne, pokrywy lawowe i odmłodziła się rzeźba terenu.