Szukaj ściąg i wypracowańWykaż, że "Treny" Jan Kochanowskiego, są dramatami myśli i wyrazem kryzysu filozoficznego twórcy.Tren – to krótki utwór liryczny oparty na motywach żalu i smutku po śmierci bliskiej osoby lub znanej powszechnie szanowanej osobistości. Przyczyną powstania „Trenów” Jana Kochanowskiego była śmierć jego córki – Urszulki. Ten cykl 19 utworów to wielka rozprawa filozoficzna, rozrachunek z dotychczasowymi przekonaniami, z wiarą w sens i ład życia. Dawny wyznawca harmonii przeżywa kryzys światopoglądowy prowadzący do gniewnego buntu, do przekonania o cnocie nie nagradzanej i klęsce nie zawinionej. Pierwsze treny są bardziej opisowe, poeta przywołuje obraz córeczki, jej wygląd, rzeczy. Potem obserwujemy narastanie opisywanego smutku, żalu, cierpienia, które apogeum ma w trenie IX i X. Tutaj jest tragiczne załamanie, niemal bunt przeciwko Bogu, zwątpienie w przyszłe życie. Kryzys mija, przychodzi uspokojenie. Pocieszenie i powrót do Boga przynosi „Sen” – tren XIX. Poeta otrzymuje pocieszenie z ust zmarłej matki objawiającej mu się we śnie z Urszulką na ręku. Wyjaśnia ona synowi, iż Urszulka dzięki śmierci uniknęła cierpień śmierci i zyskała wieczny, duchowy spokój. Napomina także poetę, aby z godnością po ludzku znosił wszystko to co się człowiekowi może przydarzyć. Bardzo spodobał mi się i zachęcił do refleksji hymn Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas Panie”. Jest to entuzjastyczna pochwała Boga jako stwórcy doskonale urządzonego świata. Kochanowski zawarł w nim pochwałę tego dzieła – afirmację świata i życia. Wyeksponował uczucia człowieka wobec Boga: wdzięczność, zaufanie, podziw, miłość, wiara. Kochanowski ukazał Boga jako doskonałego artystę tworzącego piękny świat. Poeta chwali świat harmonijny, doskonały: ujarzmił Boga morza, wprowadził porządek dnia i nocy, przemienność pór roku. Bóg przejawia się nam w naturze. Ten utwór skłania do refleksji nad pięknem świata, życia, doskonałością stworzenia. lub Do refleksji nad naszym życiem zachęcił mnie cykl trenów J. Kochanowskiego. Treny” Jana Kochanowskiego powstały po śmierci córki poety, Urszulki. Cykl został wydany w Krakowie w 1580r. Treny tworzą cykl 19 utworów odrębnych artystycznie, ale powiązanych tematycznie i kompozycyjnie. Ukazują kolejne stadia przeżyć ojca nieutulonego po śmierci dziecka. Obrazuje załamanie harmonijnej i pełnej ufności filozofii renesansowego twórcy, kryzys i zwątpienie w Boga ustępują jednak pocieszeniu i ponownemu zaufaniu. Pierwsze treny przedstawiają postać Urszulki jej zalety i cnoty, dalsze demonstrują żal i załamanie aż do pocieszenia , które otrzymuje poeta z ust (zmarłej matki ukazującej mu się we śnie z córeczką na ręku – tren XIX). Treny zachęcają do refleksji nad naszym życiem, zmuszają do zastanowienia się nad ludzkim cierpieniem i smutkiem, nad sensem życia i prawdziwością naszej wiary.ZOBACZ TAKŻE

skomentuj to