Szukaj ściąg i wypracowańZadania maturalne z historiiZadania maturalne z historii Zestaw 21 1. Odbudowa zjednoczonego państwa polskiego za Władysława Łokietka. 2. Powstania śląskie ich geneza, przebieg i skutki odp. Powstania śląskie to trzykrotne wystąpienia zbrojne polskiej ludności Górnego Śląska począwszy od 1919 roku a zakończywszy na 1921 roku. Powstania miały na celu przyłączenie ziem górnośląskich do państwa polskiego. 1 powstanie śląskie wybuchło w sierpniu 1919 roku, upadło bardzo krwawo stłumione przez niemców. Decyzją traktatu wersalskiego było przeprowadzenie plebiscytu, wobec czego władzę na Górnym Śląsku objęła międzynarodowa Komisja Międzysojusznicza. 2 powstanie śląskie rozpoczęte rok po pierwszym powstaniu, czyli w sierpniu 1920 roku wywalczyło powołanie Polsko-niemieckiej policji plebiscytowej. Plebiscyt który został przeprowadzony przez niemców w warunkach terroru był wręcz namacalnie im sprzyjający w związku z czym bardzo niesprawiedliwy i nieodzwierciedlał dążeń polskiej ludności. 3 powstanie śląskie odniosło największy sukces spośród wszystkich 3 powstań ponieważ wpłynęło na decyzję Ligi Narodów i Rady Ambasadorów o korzystniejszym choć nie takim jakiego oczekiwano podziale Górnego Śląska. 3. Scharakteryzuj i przedstaw cechy totalitaryzmu. Totalitaryzm jest systemem politycznym, w którym państwo przejmuje władzę nad obywatelem. Zmusza do rezygnacji z indywidualnych przekonań i dążeń. Solidarność społeczna, zanik jednostkowego interesu. Władzę sprawuje przywódca partii, jego decyzje są niepodważalne. Gospodarka nastawiona głównie na potrzeby armii. Przykłady państw totalitarnych: Niemcy z Hitlerem na czele, gdzie funkcjonowała zasada „Jedna jest partia, jeden wódz, jedno państwo”. Włochy z Mussolinim na czele, gdzie rozwiązano wszystkie partie polityczne, zniesiono wolność prasy, zamykano pisma opozycyjne. ZSRR ze Stalinem na czele: o wszystkich dziedzinach życia decyduje przywódca partii komunistycznej, likwidacja Kościoła, w miejsce religii kult Stalina. Zestaw 22 1. traktaty pokojowe w Toruniu 1411-1466 r. 15 lipca 1410 roku rozpoczęła się bitwa pod Grunwaldem, która była kontynuacją powstania na Żmudzi rozpoczętego w 1409 roku, i zakończyła się sukcesem dla Polski. Zwieńczeniem tej wojny był traktat pokojowy w Toruniu w którym polska nieumiejętnie wykorzystała swoją przewagę i nie odniosła żadnych korzyści odzyskując jedynie ziemię Dobrzyńską. Litwa natomiast odzyskała to o co walczyła mianowicie- Żmudź. W XV wieku niezadowolenie z rządów krzyżackich przez ludność pruską wzrosło a w 1440 r. Szlachta pruska oraz mieszczaństwo utworzyli Związek Pruski i wywołali powstanie przeciw zakonowi. Zwrócili się o pomoc do Kazimierza Jagielończyka a ten w 1454 roku wydał akt inkorporacji Prus i Pomorza Gdańskiego do Polski. Co wywołało wojnę trwającą od 1454 do 1466 roku, po zwycięstwie Polski min. Dzięki pomocy finansowej Prus w 1466 roku odbył się drugi traktat pokojowy w Toruniu, na mocy którego Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię michałowską, dobrzyńską oraz Malbork, Elbląg i Warmię, a Prusy Książęce stały się lennem Polski. Znaczenie tego było ogromne ponieważ polska odzyskała dostęp do morza, a więc także główne szlaki handlowe, wobec tego doszło do wzrostu gospodarczego kraju. 2. Autonomia zaboru austryjackiego w 2połowie XIX i na początku XX wieku W Galicji arystokraci i demokraci lwowscy w 2 połowie XLX wieku rozpoczęli akcję zmierzającą do spolszczenia szkolnictwa, administracji, sądownictwa, zachowując się lojalnie wobec zaborcy. 26 lutego ogłoszono wybory do sejmów prowincjonalnych. Społeczeństwo głosujące podzielono na 4 grupy, wg.stanu: 1gr.-arystokracja i ziemiaństwo, 2gr.-członkowie przedsiębiorstw, 3gr.- zamożni mieszczanie, 4gr.- bogate chłopstwo. W czasie powstawania Austro-Węgier polacy liczyli na wcielenie w ten związek Polskę, chociaż się nie powiodło Polacy otrzymali w kolejnych latach rozszerzenie zakresu autonomii- urzędy i sądy w języku ojczystym(1869), powstanie w Wiedniu „Ministerstwa Dla Galicji”, spolszczenie uniwersytetów. Autonomia Galicji miała wielkie znaczenie dla Polaków- szerokie swobody narodowe pozwalały na wzrost patriotyzmu i świadomości narodowej. Wielką rolę odegrały spolonizowane uniwersytety, zaczęto wydawać polskie książki i prasę. W ciągu ponad 40 lat funkcjonowania autonomii urzędy obsadzone były Polakami. Władze były dwie- rządowe, którą reprezentował namiestnik i władze krajowe, czyli sejm krajowy. Szkolnictwem zajmowała się Rada Szkolna Krajowa, która podlegała namiestnikowi, szkolnictwo wyższe natomiast nadzorowane było przez rząd wiedeński i radę państwa w Wiedniu. 3. Działania wojenne w Pn.Afryce podczas 2 wojny światowej. Lipca 1940r włoski dyktator Mussolini uderzył na Anglików w Afryce. Początkowo armia włoska odnosiła sukcesy min w Somalii, Kenii i Sudanie. W listopadzie tego roku druga armia włoska pod dowództwem marsz.Grazianiego rozpoczęła ofensywę w Afryce Pn docierając do Egiptu. W związku z zagrożeniem rząd angielski rozpoczął przerzucanie posiłków w okolicę Syrii, min Polską Brygadę Karpacką, po tych działaniach w grudniu 1940r Włosi zostali wyparci z Egiptu a w styczniu 1941 wycofali się do Trypolitanii, a w maju tego roku ponieśli ogromną klęskę, w związku z tym Mussolini zwrócił się o pomoc do Hitlera. Już w lutym 1941r wojska niemieckie dotarły do Trypolisu. W następnym miesiącu ruszyli na Egipt. Wojska angielskie stacjonujące w Libii wycofały się do Egiptu i przez 8 miesięcy broniły się a w zaciętych walkach o Tobruk, który przechodził z rąk do rąk wzięła udział samodzielna Brygada Strzelców Karpackich pod dow gen. Kopańskiego, brygada ta poniosła ogromne straty. Niebawem Niemcy wkroczyli do Egiptu, lecz nie na długo, bo już w grudniu 1941r wycofali się, by w maju 1942r podjąć ofensywę dzięki której zdziesiątkowali armię aliancką i wkroczyli ponownie do Egiptu. Alianci nie dając za wygraną próbowali odbić Egipt, lecz nieskutecznie, dopiero po zmianie dowództwa w październiku 1942r udało się rozbić armię niemiecko-włoską i w kolejnych tygodniach wyprzeć z Afryki. Wojna o Afrykę trwała do maja 1943r i dopiero po desancie na Sycylię wojna o Afrykę została uznana za zakończoną. Zestaw 23 1.Sytuacja wewnętrzna w Polsce w czasach panowania Augusta2. Car Rosji Piotr1 chcąc mieć dostęp do morza Bałtyckiego utworzył sojusz przeciwko Szwecji. Do tych celów pozyskał króla Polski Augusta2 Sasa (elektora Saksonii), który widział w wojnie umocnienie swojej pozycji w Polsce, oraz przemianowanie tronu elekcyjnego w monarchię dziedziczną. Wojna ze Szwecją trwająca od 1700r do 1721r w znacznym stopniu przyczyniła się do słabości Polski, mimo że bezpośrednio udziału w niej nie brała. August2 jako władca Saksonii brał udział w wojnie, a walki toczyły się głównie na terytorium Polski. Kraj został zniszczony przez wojska szwedzkie, saskie i rosyjskie. Spadła produkcja rolna, utraciliśmy 1/3 ludności także w wyniku zarazy. Upadł handel, rzemiosło. Wojna osłabiła pozycję polski na arenie międzynarodowej. Ponadto część szlachty nie zgadzającej się z udziałem polski w wojnie północnej, wystąpiła przeciwko Augustowi2 i zdetronizowała go, a jego miejsce zajął Stanisław Leszczyński promowany przez Szwedów. Jednak po klęsce Szwecji pod Mołdawą Leszczyński opuścił kraj a jego miejsce zajął August2. Szlachta występując przeciw królowi rozpętała wojnę domową, która zakończyła się w 1716r układem, oraz „sejmem niemym” z 1717r który odbywał się pod naciskiem Rosji. Rosja i prusy w Poczdamie (1720) zawarły porozumienie aby utrzymać w Polsce liberum veto i wolną elekcję, które rujnowały kraj. Następnie Rosja, Austria i Prusy zawarły traktat „trzech czarnych orłów” Lowenwolda, który przewidywał niedopuszczenie do żadnych reform w Polsce i niedopuszczenie do tronu Leszczyńskiego, oraz decydowanie o sprawach polskich. W ten sposób w Polsce zaczęto realizować politykę ekspansji. W rezultacie Polska stała się słaba i przestała odgrywać jakąkolwiek rolę w Europie(tak jak dzisiaj). 2.Wielki kryzys gospodarczy w Polsce(1929-1935), program jego przezwyciężenia. Kryzys zaczął się od spadających bardzo raptownie cen na produkty rolnicze, wieś popadała coraz bardziej w zadłużenie i biedę, a ceny produktów przemysłowych podnosiły się, co doprowadziło do braku zainteresowania takich produktów a w konsekwencji nadprodukcja i masowe zwolnienia i bezrobocie. Ludzie pobierali z banków zalokowane pieniądze i wywozili za granice, co doprowadziło do kurczenia się rezerw walutowych. W październiku 1932r podjęto próbę ratowania gospodarki, wprowadzono program ekonomiczny. Rozpoczęto od obniżki cen produktów przemysłowych i oddłużania gospodarstw rolnych. W ramach robót publicznych znaleźli zatrudnienie bezrobotni. Uchwalono ustawę kartelową- pozwalała ona rządowi ingerować w porozumienia monopolistyczne. W 1933r dzięki powstania funduszu pracy rozszerzono akcję robót publicznych. Dla ratowania upadających przedsiębiorstw rząd przejmował w nich część udziałów. Stosowano ograniczenia wydatków budżetowych. Działania te pozwoliły na stopniowe wychodzenie z kryzysu gospodarczego dopiero na przełomie lat 1934-1935. 3.Charakterystyka drugiego etapu II wojny światowej na froncie wschodnim od VI 1941r do VII 1944 r 22 czerwca 1941r(plan Barbarossa) wojska niemieckie rozpoczęły wojnę z ZSRR uderzając na wojska przeciwnika od zachodu, południa i północy. W wojskach radzieckich zapanował chaos. Siły niemieckie liczyły 153 dywizje(2,4 mln żołnierzy), 5000 samolotów i 3700 czołgów. Z Niemcami współdziałali Finowie, Rumunowie, Słowacy i Węgrzy. Działania armii niemieckiej były prowadzone błyskawicznie(tak jak to przewidywał plan Blitzkrieg): przełamanie obrony przeciwnika, zaskoczenie. Całe oddziały rosyjskie trafiały do niewoli. Do połowy lipca linia frontu przyjęła postać łuku, dochodząc na wschodzie do Smoleńska. 30 września 1941r rozpoczęło się oblężenie Moskwy, które złamało marzenia o wojnie błyskawicznej, po stronie Rosjan były siarczyste mrozy i duże opady śniegu, w takich warunkach niemieccy żołnierze niebyli przygotowani walczyć.1942r niemcy zaatakowali ponownie. Dotarli na Kaukaz ale zatrzymali się pod Stalinogrodem gdzie walki trwały do roku 1943. armia niemiecka dostała się do niewoli.12 lipca 1943r pod Kurskiem odbyła się największa w II wojnie światowej bitwa pancerna, gdzie Rosjanie odnieśli sukces. Rok 1944 rozpoczął się wyzwalaniem Ukrainy, Białorusi, Litwy, armia czerwona dotarła także nad Wisłę. „wyzwolono” Warszawę. Pozostałe ziemie Polski „wyzwolono”(hehe) w 1945r. W kwietniu 1945r rozpoczęto ofensywę berlińską, 2 maja zdobyto stolicę Niemiec. Zestaw 24 1. Polityka Polski w okresie walki o inwestyturę 2. Powstanie listopadowe- geneza, przebieg, znaczenie w dziejach narodu polskiego. Największym celem powstania listopadowego było odzyskanie niepodległości. Do wybuchu przyczyniła się polityka cara oraz ówczesna sytuacja międzynarodowa- rewolucja lipcowa we Francji, walka o niepodległość Belgów, rozruchy na terenie Niemiec i Danii. O wybuchu powstania 29 listopada 1830r zadecydowały aresztowania działaczy konspiracyjnych, w tym Piotra Wysockiego. Powstanie rozpoczęło się atakiem na Belweder, nie zdołano aresztować Konstantego. W 1831r w wyniku zdetronizowaniu przez sejm Mikołaja I doszło do wojny polsko-rosyjskiej. Powstanie trwało 11 miesięcy, najważniejsze bitwy to: pod Stoczkiem, o Olszynę Grochowską, pod Wawrem, oraz Iganiami gdzie odniesiono zwycięstwo, klęska powstańców spotkała pod Ostrołęką. Ostatecznie we wrześniu 1831 armia rosyjska zdobyła Warszawę. Na przebieg i zakończenie powstania wpływ miały postawy wodzów naczelnych tj. Radziwiła, Skrzyneckiego, Dembińskiego i Chłopickiego, którzy nie wierzyli w zwycięstwo, ale decydująca była przewaga Rosji, której pomogły Prusy i Austria. W powstaniu nie wzięli udziału chłopi którym brak było świadomości narodowej. Można było ich zachęcić poprzez obietnicę przeprowadzenia reform, np. uwłaszczenia któremu sprzeciwiała się szlachta. Skutki: - represje i prześladowania Królestwa Polskiego. - skazywano na śmierć, ok. 3000 ludzi straciło majątek, szlachtę wywożono w głąb Rosji. - ograniczono autonomię królestwa Kongresowego(część cesarstwa rosyjskiego) - zniesiono koronację cara na króla polski - rozwiązano wojsko polskie i sejm - reforma administracyjna- zamiast woj. Gubernie - represja szkolnictwa - represje Kościoła greckokatolickiego. - na terenach zaboru pruskiego wprowadzono germanizację. 3. Działania wojenne na Dalekim Wschodzie w czasie II wojny światowej. W 1941r Japonia zaatakowała amerykańską bazę na Hawajach- „ Pearl Harbor”. USA zdecydowały o wojnie przeciwko państwom Osi. W 1942r Japonia zajęła Singapur, Syjam, Birmę i Filipiny. Jednak przegrana Japonii w bitwie morskiej o Midway zdecydowała o przejęciu inicjatywy przez USA. W 1943r USA odzyskały Birmę i Filipiny i zaczęły przygotowywać się do ataku na Wyspy Japońskie. Bezpośredni atak na Japonie poprzedzono zrzuceniem bomby atomowej 6 sierpnia 1945r na Hiroszimę i 9 sierpnia na Nagasaki. W 1945r działania przeciwko Japonii podjął ZSRR, zajęli Mandziurię, Koreę Północną i Sechelin. 2 września 1945r cesarz Hirohito podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji. Zestaw 25 1.Wojny polsko-rosyjskie w XVIIw. –przyczyny, przebieg, skutki. Od początku XVII wieku Polska dążyła do zagwarantowania sobie wpływów w Rosji. Wykorzystując trudną sytuację po śmierci Iwana IV Groźnego , związaną z zaginięciem legalnego następcy tronu Dymitra. Polacy poparli Dymitra Samozwańca, podającego się za syna Iwana Samozwaniec przy pomocy Polaków objął tron w Rosji. Doszło do rozruchów w wyniku których zginął Dymitr i Polacy z jego otoczenia. Polacy wkroczyli do Moskwy po wygranej bitwie pod Kłuszynem w 1610r. Wasyl Szujski(???) został zdetronizowany , a tron zaproponowano synowi Zygmunta- Wiesławowi, w zamian za przejście na protestantyzm. Wymagania te odrzucił i zażądał tronu. Jednak dążenia do osadzenia na tronie rosyjskim Polaka zakończyły się fiaskiem. 1634r w Polanowie zawarto pokój, a Władysław IV zrzekł się tronu. W drugiej połowie XVIIw wybuchło powstanie na Ukrainie. Bohdan Chmielnicki i powstańcy domagali się utworzenia na połudn. wsch. Terenów polskich, własnego państwa, które było by w unii federalnej z Rzeczpospolitą. Polacy odrzucili żądania, a Chmielnicki szukał poparcia w Rosji, która dążyła do osłabienia Polski. Chmielnicki ogłosił zerwanie stosunków z Polską i przyłączenie Ukrainy do Rosji. Wybuchła wojna, która zakończyła się w 1667. W Andniszowie(???) porozumieniem, zatwierdzonym tzw. „pokojem wieczystym” w 1686r. 2.Walka o władze polityczną w Polsce w latach 1918-1921 r. 11 listopada 1918r Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem poczym się rozwiązała. Po kilku tygodniach Polacy zaczęli przejmować władzę z rąk Niemców, a ośrodki władzy podporządkowały się Piłsudskiemu. Pierwszym rządem był gabinet socjalisty Jędrzeja Moraczewskiego, który wprowadził wiele ważnych dekretów. Rządu tego jednak nie uznał Komitet Narodowy Polski Dmowskiego, znajdujący się w Paryżu. Pod naporem demonstracji Piłsudski nakłonił rząd Moraczewskiego do ustąpienia. Misję utworzenia rządu powierzono I.J.Paderewskiemu. nowy rząd został uznany przez Dmowskiego, sabotaże ustały a sytuacja wewnętrzna uspokoiła się, co było ważne dla przeprowadzenia wyborów Sejmu Ustawodawczego, które odbyły się 26 stycznia 1919r. Wybory ukazały jak bardzo podzielone zdania mają Polacy co do władz. 10 lutego 1919 zebrał się Sejm Ustawodawczy, który przejął władzę z rąk Piłsudskiego powierzając mu urząd naczelnika państwa. Piłsudski jako naczelnik nie posiadał dużej władzy, ale jako wódz w czasie wojny odgrywał decydującą rolę. 27 listopada 1919 rząd Paderewskiego podał się do dymisji. W grudniu 1919r premierem został Leopold Skulski , a po upadku jego rządu na czele stanął Władysław Grabski(23 czerwca 1920). Podjęcie reformy rolnej uniemożliwiała Armia Radziecka na ziemiach polskich, po wyparciu której można było wznowić obrady nad tekstem konstytucji, która 17 marca 1921r została uchwalona i nazwana Konstytucją Marcową, której główne stwierdzenie brzmiało: „naród- źródło władzy w państwie”. 3.Rozpad systemów kolonialnych po II wojnie światowej- charakterystyka procesu dekolonizacji na wybranym przykładzie. Przełom lat 50 i 60. XX wieku to gwałtowny proces demontażu imperiów kolonialnych Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, i innych państw. Do najważniejszych przyczyn tego procesu można zaliczyć ambicje niepodległościowe ludności zamieszkującej kolonie, oraz trudności w utrzymaniu. Świat komunistyczny dostrzegał w dekolonizacji sprawiedliwość dziejową i zwykłą konieczność, dlatego podburzał ludność skolonizowaną. Przyszłość nowych państw pokazała, że zerwanie pewnych tradycyjnych powiązań prowadziło do destabilizacji politycznej i ekonomicznej, łącznie z wojnami domowymi. W północnej Afryce obok niepodległego już Egiptu , w 1951r. Niepodległość uzyskała Libia. W 1955r. Francuska Tunezja uzyskała autonomię, a w marcu 1956r. Stała się niepodległa. Następnego roku powstała Republika Tunezji. Na początku lat 60 Francuzi zostali usunięci ze swoich baz w tym kraju. W połowie lat 50 francuski sułtanat Maroka uznano za niepodległe państwo. W Algierii po wojnie wybuchły zamieszki przeciwko francuskiemu panowaniu. W 1954r. Powstał Front Wyzwolenia Narodowego, który podjął walkę partyzancką z Francuzami. Po ośmiu latach brutalnych walk na mocy traktatu z Evian Francuzi opuścili państwo. W lipcu ogłoszono powstanie niepodległej Algierii. W 1960r. Niepodległość uzyskało wiele państw afrykańskich. Z uwagi na występowanie licznych cennych surowców strategicznych państwa zachodnie i komunistyczne próbowały penetrować i uzależniać gospodarczo i politycznie nowe kraje. Prowadziło to do licznych konfliktów, często w ramach jednego państwa. Tłem dla zamieszek były konflikty etniczne, religijne i problemy graniczne. W maju 1963r w Addis Abebie, w Etiopii powstała organizacja międzynarodowa- Organizacja Jedności Afrykańskiej. Zestaw 26 1. Legiony Polskie J.H. Dąbrowskiego, ich znaczenie w walce o odzyskanie niepodległości. Po trzech rozbiorach Polski 1796 r. Jesienią z Paryża przybył gen. Jan Henryk Dąbrowski, który zwrócił się do dyrektoriatu Francji o pomoc w utworzeniu armii składającej się z żołnierzy pochodzących z Galicji, a wziętych do niewoli, którzy walczyli by przy boku Francji. Dyrektoriat odesłał Dąbrowskiego do Włoch, do Napoleona Bonaparte walczącego z Austrią. 9 stycznia 1797r z inicjatywy Napoleona Dąbrowski podpisał w Mediolanie układ z Administracją Generalną Republiki Lombardzkiej- u boku wojsk lombardzkich powstał legion polski. Początkowo legion liczył ok. 6tys. Żołnierzy. W szeregach żołnierzy legionowych panowały stosunki braterstwa i demokracji. Zakładano dla nich szkoły gdzie uczono ich pisać i czytać. Józef Wybicki ułożył pieśń „Jeszcze Polska nie umarła”. Polacy liczyli że walcząc u boku armii francuskiej przyczynią się do odbudowy Polski. Legiony podporządkowane były sprawie francuskiej. Mimo to odegrały dużą rolę w dziejach naszego narodu, były bowiem symbolem walki o niepodległość. 2. ustalenie granicy Wschodniej Polski po I wojnie światowej. 3. ekspansja kolonialna mocarstw w XIX w. Przyczyny i ocena problemu. Wszystkie największe mocarstwa w XIXw prześcigały się w kolonizowaniu niecywilizowanych kontynentów. Najbardziej zaawansowane państwa w kolonizowaniu to: Wielka Brytania, która skolonizowała głównie: - Afrykę, Azje i Oceanie, kontynenty amerykańskie Francja skolonizowała: - Afrykę, Azję i Oceanie, kontynenty amerykańskie Niemcy skolonizowały: - Afrykę, oraz Azję i Oceanię Belgia skolonizowała: - Afrykę Portugalia skolonizowała: - Afrykę, oraz Azję i Oceanię Włochy skolonizowały: -Afrykę Hiszpania skolonizowała: - Afrykę, Azję i Oceanie, kontynenty amerykańskie Państwa te wkroczyły na terytorium tych kontynentów bezprawnie, ziemie te zamieszkiwały różne ludy które zostały zmuszone do pracy i do wywozu poza granice swojego kraju. Zestaw 27 1. Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. 2. polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej w latach 30-stych. Ekspansywna polityka Niemiec, upadek znaczenia Ligi Narodów spowodowało ożywienie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej, kierowanej przez Józefa Becka. Porzucono politykę wiązania się z Francją. Rozpoczęto politykę równowagi „nowy kurs”, a więc niewiązania się z dwoma sąsiadami ( Fr i Ang.), oraz dążenie do poprawienia stosunków z Rosją Radziecką i III Rzeszą. 1932- układ o nieagresji z Rosją. 1934- układ o nieagresji na 10 lat z Niemcami. W 1938r Polska domagała się od Czechosłowacji przekazania Zaolzia, w razie odmowy groziła użyciem siły. Przyjęto żądania, wojska polskie wkroczyły do Śląska Cieszyńskiego. Beck w 1939 zabronił Niemcom przyłączenie wolnego miasta Gdańsk i budowy linii kolejowej i autostrady na Pomorzu. W tej sytuacji Hitler wypowiedział akt o nieagresji. W 1939r Anglia i Francja złożyły oświadczenie gwarantujące Polsce niepodległość, oraz pomoc w przypadku agresji. Po podpisaniu paktu Ribbentrop – Mołotow wzrosło zagrożenie dla Polski. 25 sierpnia 1939r Polska i Anglia podpisały akt wzajemnej pomocy w przypadku agresji niemiec. To zadecydowało o przesunięciu ataku Niemiec na Polskę z 26 sierpnia na 1 września 1939r. 3. Kształcenie się społeczeństwa feudalnego. Zestaw 28 1. Rola Piastów Śląskich w walce o przezwyciężenie rozbicia dzielnicowego. 2. Walka sanacji z opozycją w latach 1926- 1938 Centrolew powstał po podpisaniu deklaracji współpracy PPS, PSL „Wyzwolenie”, Stronnictwa Chłopskiego, PSL „Piast”, Narodowej Partii Robotniczej, Chrześcijańskiej Demokracji. Była to konsolidacja opozycji- miała ok. 40% posłów. Wobec ograniczania demokracji i parlamentaryzmu partie Centrolewu ogłosiły konieczność walki o demokracje. W sierpniu 1930 sejm rozwiązano. Pięć partii Centrolewu zawiązało koalicję w przeddzień wyborów we wrześniu 1930r. 19 posłów opozycji sanacyjnej zostało aresztowanych i osadzonych w twierdzy w Brześciu nad Bugiem. Po wyborach brzeskich opozycja parlamentarna miała mniejszość w sejmie i senacie i mogła sobie pozwolić na mało ważne protesty słowne. Opozycja zaczęła się skupiać poza forum parlamentu. Fort Morges- początek 1936r- w Szwajcarii podpisano deklarację ideową (Witos, Paderewski, Haller)- konsolidacja opozycji w oparciu o program reform demokratycznych, społecznych, hasło solidaryzmu społecznego. Stronnictwo pracy- październik 1937- Karol Popiel, zjednoczenie chadecji, Narodowej Partii Robotniczej, Związku Hallerczyków- ewoluowano ku Fortowi Morges, demokracja parlamentarna, konieczność zbliżenia z Francją, przeciwko polityce równowagi ministra płk. Józefa Becka. 3. Zjednoczenie Niemiec przez Prusy, Konsekwencje tego wydarzenia. Khjgkh


ZOBACZ TAKŻE

skomentuj to