MATURA 2023

Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.Relacja człowieka z Bogiem to jeden z podstawowych tematów, które porusza Księga Rodzaju. Według tej księgi, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, co oznacza, że człowiek jest istotą duchową i posiada wolną wolę oraz zdolność do podejmowania decyzji. Jednocześnie, Bóg stworzył człowieka jako istotę doskonałą, wolną od grzechu i niewinnością.

Kontekst, w którym pojawia się opowieść o stworzeniu świata i człowieka, ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia relacji człowieka z Bogiem. Bóg stworzył wszystko, co istnieje, a człowiek jest jednym z najważniejszych stworzeń. Bóg stworzył człowieka po to, aby z nim mieć relację, a nie po to, aby był sam. Właśnie ta relacja, która pojawia się już w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, jest niezwykle ważna dla zrozumienia pozostałych wydarzeń, które się w niej znajdują.

Niestety, relacja ta zostaje zachwiana w momencie, gdy człowiek popełnia grzech pierworodny. Człowiek, który został stworzony jako istota doskonała, wybrał drogę grzechu, naruszając tym samym relację z Bogiem. To wydarzenie wpłynęło na całą ludzką historię, a relacja człowieka z Bogiem uległa zmianie. Człowiek stał się skłonny do grzechu i oddzielił się od Boga.

Jednakże, pomimo tego, Bóg nie porzucił ludzi. W Księdze Rodzaju możemy przeczytać, że Bóg obiecał zbawienie człowieka i wyzwolenie go z grzechu. Ta obietnica została spełniona w postaci Jezusa Chrystusa, który zmarł na krzyżu, aby odkupić ludzkie grzechy. Dzięki temu, człowiek może powrócić do swojej relacji z Bogiem.

W kontekście opowieści o Abrahama, relacja człowieka z Bogiem nabiera jeszcze większego znaczenia. Bóg wybrał Abrahama, aby stał się ojcem narodu, a jego potomstwo miało być błogosławione. Abrahama cechowała głęboka wiara w Boga, która była przyczyną tego, że Bóg miał dla niego wielkie plany. W kontekście relacji człowieka z Bogiem, historia Abrahama pokazuje, że wiara i zaufanie w Boga są kluczowe dla utrzymania tej relacji.

Ostatecznie, relacja człowieka z Bogiem to nie tylko kwestia wiary, ale również postawy wobec innych ludzi i świata. Księga Rodzaju ukazuje, że człowiek ma odpowiedzialność za to, co dzieje się w świecie i powinien dążyć do pokojowego i harmonijnego współistnienia z innymi stworzeniami. Z tego powodu, relacja człowieka z Bogiem jest również związana z etyką i moralnością.

Podsumowując, Księga Rodzaju ukazuje relację człowieka z Bogiem jako coś fundamentalnego i ważnego dla całej ludzkości. Opowieści, które się w niej znajdują, pozwalają nam lepiej zrozumieć naszą rolę w świecie i naszą relację z Bogiem. Chociaż ta relacja została zachwiana poprzez grzech pierworodny, to dzięki Jezusowi Chrystusowi człowiek ma możliwość powrotu do niej. Relacja ta wymaga jednak od człowieka wiary, zaufania i postawy odpowiedzialnej za cały świat.