Geografia

Wskaż na zależności pomiędzy typem gleby, klimatem i roślinnością na dowolnym przykładzie.Rozwój roślinności jest uwarunkowany charakterem klimatu (a zwłaszcza wilgotności, temperaturami i nasłonecznieniem) i stosunkami glebowymi. Ilość wody w wierzchniej warstwie litosfery (wody glebowe) jest podstawowym czynnikiem determinującym rozwój roślin. Nasłonecznienie i temperatury determinują z kolei intensywności procesów fotosyntezy, czyli asymilacji węgla.