Szukaj ściąg i wypracowań

ZESTAW IETC MATURA 2004ZESTAW IETC MATURA 2004 (zawiera: 100 (sto!) gotowych wypracowań, zestaw 12 motywów literackich, dodatkowo 250 cytatów w różnych kategoriach, a także podręczny spis wszystkich wypracowań).

Zestaw został przygotowany w sposób umożliwiający napisanie wypracowania maturalnego praktycznie na dowolny temat. W aktualnym wydaniu zwiększyliśmy ilość wypracowań aż do 100. Zestaw wydrukowany jest w wysokiej rozdzielczości na drukarce laserowej czcionką 4.5 Times New Roman. Całość zajmuje 40 4-kolumnowych stron A4 . Dzięki poręcznemu spisowi wszystkich prac będziesz mógł w szybki sposób dotrzeć do potrzebnego wypracowania. SPIS TREŚCI: Wypracowania maturalne: 1. "Powieść jest zwierciadłem przechadzającym się po gościńcach" - Slendhal. Rozwiń słowa Stendhala, pamiętając o rozwoju tego gatunku w końcu XIX i XX wieku. 2. "Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt..." Czy literackie portrety kobiet mogą być wzorami do naśladowania? 3. Pierwiastki autobiograficzne w literaturze. 4. Satyra, kpina, żart czyli jak uleczyć świat śmiechem? - na podstawie literatury. 5. Miejsce człowieka na świecie i sens jego egzystencji w poznanych utworach. 6. Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji. Czy podzielasz tę opinię? Odpowiedź uzasadnij przykładami literackimi. 7. Małżeństwa literackie. 8. Model spraw ostatecznych. 9. "Cóż jest prócz sławy, cóż warte?" Odpowiedz na to pytanie patrząc oczyma bohaterów literackich. 10. "Człowiek jest twórcą samego siebie, losy ludzi zależą od samych ludzi" - słowa Mirandola uczyń tematem własnych rozważań. 11. Co według ciebie jest istotą człowieczeństwa? Czy literatura pomaga Ci w szukaniu odpowiedzi na to pytanie? 12. Młodzi wkraczają w dorosłość - na podstawie utworów literackich i własnych oczekiwań. 13. Dobro i zło musza istnieć obok siebie a człowiek musi dokonać wyboru - uzasadnij na podstawie znanych utworów literackich. 14. Rozważania o potrzebie metafizyki w naszym życiu. 15. "Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie" - postulat heroizmu moralnego w literaturze XX wieku. 16. Walka i praca jako dwa oblicza patriotyzmu. 17. "Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok" 18. Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej. 19. Proletariat miejski i wiejski na przykładach wybranych utworów literackich. 20. Wypowiedz się na temat bohaterów literackich, których rozumiesz, podziwiasz, oskarżasz. 21. Literackie wizje i obrazy totalitaryzmów. 22. Problem żydowski i sposób jego ukazania w wybranych dziełach literackich poszczególnych epok. 23. Bohater - ideał. Na podstawie literatury. 24. Kobieta, jej życie, problemy i pragnienia. 25. Młodzi buntownicy w literaturze. 26. "Ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swojego człowieczeństwa" Słowa Orwella uczyń mottem rozważań na temat postaw bohaterów wykreowanych przez literaturę. 27. Jakie wartości współczesny człowiek odnajduje w literaturze. 28. Trudny wybór moralny bohaterów znanych ci utworów literackich. 29. Bohater literacki w poszukiwaniu trwałych wartości i sensu życia. 30. Człowiek nie kamień" - uczucia bohaterów literackich na przestrzeni epok. 31. "Wyprostowana postawa Pana Cogito" - to twoim zdaniem w dzisiejszych czasach mit, czy rzeczywistość? 32. Praca i służba narodowi jako ideały przyświecające bohaterom powieściowym. 33. Twoje fascynacje literackie. 34. Dwie wizje życia w literaturze polskiej: człowieka w świecie przyrody i wśród ludzi. 35. Literatura orężem w walce o wolność i niepodległość. 36. Służebność czy wolność sztuki? Twój głos na temat funkcji literatury w życiu jednostki i społeczeństwa. 37. Poezja. Czym ona jest dla człowieka na podstawie twórczości poetów XX wieku. 38. Różne oblicza miłości. 39. Polska poezja miłosna. 40. Historia literatury historią idei. 41. "Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny". Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w. 42. Prawda o sile i słabości człowieka w literaturze współczesnej. 43. Pisarze epoki odrodzenia i oświecenia o powinnościach obywatela. 44. Co decyduje o narodowym i ogólnoludzkim charakterze romantyzmu. 45. Przedstaw galerie typów ludzkich w poznanych utworach literatury polskiej i obcej. 46. Między fotograficznym obrazem świata a kreowaniem nowych rzeczywistości - który rodzaj literatury bardziej ci odpowiada. 47. "Ocalić życie to jeszcze nie wszystko". Uzasadnij na podstawie literatury współczesnej. 48. Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają. 49. "By czas nie zaćmił, i niepamięć" - co z dorobku literatury staropolskiej uważasz za godne ocalenia, utrwalenia w świadomości pokoleń ? 50. Rozważania o problemach władzy na podstawie znanych utworów literackich. 51. Problem cierpienia ludzi w świetle poznanych utworów literackich. 52. Postacie mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze. 53. Chłop i wieś w znanych utworach. 54. "Czego chcesz od nas Panie?" - Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze staropolskiej. 55. Literatura wobec kwestii moralnych. 56. Różne przykłady postaw patriotycznych. 57. Rola poety i poezji w literaturze. 58. "Faszyzm sięga ludzkich dusz" (totalitaryzm). 59. Walka narodowo wyzwoleńcza w XIX i XX w. 60. Problemy nurtujące współczesnego człowieka w wybranych utworach literatury powojennej. 81. Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka "Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok. 62. Portret człowieka w polskiej poezji XX w. 63. Odrodzenie i Oświecenie - dwie epoki poznawania prawdy o człowieku i o świecie. 64. Postawy romantyczne i pozytywistyczne w oczach współczesnego pokolenia. 65. Współczesna literatura polska jako wyraz doświadczeń, przeżyć i niepokoju. 66. "Nie mój ten czas." Pisarze polscy wobec zagrożeń i niepokojów XX w. 67. "Miałeś chamie złoty róg". Polska literatura Młodej Polski o zaprzepaszczonych szansach. 68. "Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne (...) Ale nie odbierają nadziei" - Julian Przyboś. Skomentuj to twierdzenie, odwołując się do wybranych utworów. 69. Literatura odrodzenia i oświecenia wyrazem zainteresowania pisarzy życiem społecznym kraju. 70. Charakterystyka społeczeństwa okresu Młodej Polski na podstawie "Wesela" Wyspiańskiego i "Moralności pani Dulskiej G. Zapolskiej. 71. Czy nowelistyka polska spełniła zadanie jakie stawiali pozytywiści literaturze? 72. Na przykładzie romantyzmu i pozytywizmu rozważ problem służebności literatury, oraz przedstaw swój sąd o miejscu i roli twórcy w życiu społeczeństwa w tych epokach. 73. Różne postawy człowieka wobec przemocy - na podstawie utworów literackich. 74. Słowa Stachury "Chodzę tu, chodzę tam, z tłumem ludzi zawsze sam" uczyń mottem rozważań o bohaterach literackich, którzy doświadczyli "samotności w tłumie". 75. Człowiek w świetle poznanych utworów literatury antycznej i Biblii. 76. Refleksje o tolerancji na podstawie dzieł literackich. 77. "Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość" - skomentuj sąd Stanisława Witkiewicza, korzystając z wybranych tekstów literackich. 78. "Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu? 79. Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia 80. "Nie dość nauczyć, trzeba byś sie bawił". Jak twórcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę? 81. Człowiek w konfrontacji z LOSEM - główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu. 82. Literacki portret Polaków okresu pozytywizmu. 83. Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej. 84. Podsumowanie literatury XX-lecia międzywojennego. 85. Nastroje końca XIX w. i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia. 86. WIEŚ i jej mieszkańcy jako temat literacki 87. Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ? 88. Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego. 89. Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają. 90. "Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów" - słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji. 91. Myśl reformatorska w twórczości "księcia poetów" - Ignacego Krasickiego. 92. Ojczyzny romantyków - męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz? 93. Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej. 94. Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok" 95. Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ? 96. Romantyzm w oczach twórców literatury późniejszych epok 97. Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga" 98. Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku 99. Ocalić siebie - koncepcja psychicznego i fizycznego ratunku w warunkach zagłady. 100. "Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości" - napisał T. Kotarbiński. Czy literatura potwierdza tę tezę? Omów ich funkcje na podstawie wybranych utworów. Motywy: 1. Rozpacz jako motyw w literaturze współczesnej. 2. Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze. 3. Motyw domu. 4. Motyw ucznia i mistrza. 5. Motyw zazdrości i zawiści. 6. Motyw Matki. 7. Motyw winy i odpowiedzialności. 8. Motyw przemiany. 9. Motyw ojca. 10. Motyw zbrodni i zbrodniarza. 11. Motyw Żyda - wiecznego tułacza w literaturze polskiej. 12. Lista motywów (wraz z dziełami, które zawierają w sobie poszczególne motywy). Extra: Lista cytatów (blisko 250 cytatów w różnych kategoriach). Spis wszystkich 100 wypracowań - niezbędny do efektywnego wykorzystania zestawu. ZAMÓWIENIE: ZESTAW MATURALNY

prace autoryzowano lub edytowano: 02.02.2004 o: 10:08:09PODOBNE PRACE

skomentuj to